การจัดการความรู้ Knowledge Management

เมนู

หน่วยงานภายนอก
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ค้นหาหัวข้อการจัดการความรู้

TitleCategories
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (การเรียนการสอนแบบ Active Learning)การจัดการความรู้, คณะบริหารธุรกิจ, รูปภาพ2024-07-13 16:01:35
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์การจัดการความรู้, รูปภาพ2024-07-13 15:59:33
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBEการจัดการความรู้, รูปภาพ2024-07-13 15:57:09
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแนวทาง OBEการจัดการความรู้, รูปภาพ2024-07-13 15:55:02
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567การจัดการความรู้, รูปภาพ2024-05-10 15:09:31
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฏหมายลักษณะประกันภัย จามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นการจัดการความรู้, คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์2024-05-09 09:46:03
สรุปเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในตามแบบการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบันการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, งานประกันคุณภาพ, ฝ่ายวิชาการ, เอกสารประกอบ2024-04-19 13:40:26
ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตรการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, งานประกันคุณภาพ, ฝ่ายวิชาการ, เอกสารประกอบ2024-04-19 13:38:47
แบบตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, งานประกันคุณภาพ, ฝ่ายวิชาการ, เอกสารประกอบ, แบบประเมิน2024-04-19 13:37:23
ตารางความสัมพันธ์ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร IQA และ AUNการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, งานประกันคุณภาพ, ฝ่ายวิชาการ, เอกสารประกอบ2024-04-19 13:34:40
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)การจัดการความรู้, คณะพยาบาลศาสตร์, รายงานการประชุม, เอกสารประกอบ, แบบประเมิน2024-04-17 14:22:03
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2566การจัดการความรู้, รายงานการประชุม, รูปภาพ2024-01-12 15:04:29
การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning)การจัดการความรู้, รูปภาพ2023-08-26 12:16:25
เรื่อง เทคนิคการการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุนการจัดการความรู้, รูปภาพ2023-08-26 11:41:11
โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
การจัดการความรู้, รายงานการประชุม, รูปภาพ, เอกสารประกอบ2023-03-18 12:25:59
บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการจัดการความรู้, เอกสารประกอบ2023-03-18 11:26:47
โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย PROJECT BASEการจัดการความรู้, รายงานการประชุม, รูปภาพ2022-10-30 15:59:57
คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2022-09-21 14:44:54
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการ KM : การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2022-09-19 11:30:00
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการ KM : เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2022-09-18 11:10:38
คู่มือการจัดการความรู้แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2022-09-16 09:34:25
แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564การจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, รายงานการประชุม, เอกสารประกอบ2022-09-12 13:45:00
แผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีการศึกษา 2564การจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2022-08-01 14:42:00
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการ KMการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2021-08-28 13:34:48
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอการจัดการความรู้, เอกสารประกอบ2021-08-28 00:28:47
แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศีกษาใหม่ (2562)การจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, เอกสารประกอบ2021-08-28 00:25:07
การเขียนข้อสอบ 22 ส.ค. 62การจัดการความรู้, เอกสารประกอบ2021-08-28 00:21:56
Internet of thing (Iot)การจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, เอกสารประกอบ2021-08-28 00:19:22
PMU บทบาท วช. ในการสนับสนุน ทุนวิจัยและนวัตกรรมในบริบทของประเทศPMU2021-08-27 15:10:24
PMU บทบาทของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.)PMU2021-08-27 15:10:16
PMU C บทบาท บพขPMU2021-08-27 15:10:05
PMU พบประชาคมวิจัยPMU2021-08-27 15:09:45
ภาพการอบรม KM เทคนิคการออกข้อสอบOnline-meeting, รูปภาพ2021-08-27 14:45:17
แบบประเมินการจัดการความรู้ (KM) “เทคนิคการออกข้อสอบ”การจัดการความรู้, แบบประเมิน2021-08-27 14:43:08
เทคนิคการออกข้อสอบ/การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4 ส.ค. 64)การจัดการความรู้2021-08-27 14:41:52
แบบประเมินการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ. 2563-2568”การจัดการความรู้, แบบประเมิน2021-08-27 14:36:05
ผลการประเมินการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ. 2563-2568”การจัดการความรู้, แบบประเมิน2021-08-27 14:32:44
รูปภาพการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์<วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ. 2563-2564”Online-meeting, รูปภาพ2021-08-27 14:31:26
รูปภาพการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ“การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid ผ่านระบบ Google Meet”รูปภาพ2021-08-27 14:27:46
ผลการประเมินการจัดการความรู้ KM Hybridการจัดการความรู้, แบบประเมิน2021-08-27 14:24:16
การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybridการจัดการความรู้, แบบประเมิน2021-08-27 14:22:21
การวางแผนในการขอตำแหน่งวิชาการการจัดการความรู้2021-08-27 14:18:08
ประมวลภาพ KM google meet 63 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นOnline-meeting, รูปภาพ2021-08-27 14:17:13
การเขียนเอกสารประกอบการสอน 63การจัดการความรู้2021-08-27 13:39:59
(CBS) ระบบธนาคารหน่วยกิตและการเทียบโอน โดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชยCredit Bank, การจัดการความรู้2021-08-12 10:58:00
คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)การจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2021-08-01 17:02:00
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรการจัดการความรู้2020-01-29 20:58:00
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4/2562การจัดการความรู้, รายงานการประชุม2020-01-11 08:09:00
(CBS) การจัดการศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาCredit Bank, การจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2019-11-15 15:01:41
คู่มือการใช้ระบบ Checo รับทราบหลักสูตรการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์2019-09-09 00:17:00
องค์ประกอบของหลักสูตรการจัดการความรู้, คู่มือสำหรับอาจารย์, เอกสารประกอบ2019-02-05 00:30:00