การจัดการความรู้ Knowledge Management

การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning)

การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning) และการเรียนรู้โดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง (On the job learning) ดังนั้นคณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าจะนำเทคนิค PDCA และให้ลงมือปฏิบัติจริงไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อมาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการนำเทคนิคด้านการเรียนการสอนที่คณาจารย์สนใจนำไปปรับใช้ พบว่าโดยส่วนใหญ่มีการนำเทคนิค PDCA ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีการวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *