การจัดการความรู้ Knowledge Management

Online-meeting

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (การเรียนการสอนแบบ Active Learning)

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (การเรียนการสอนแบบ Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา เป็นต้น หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกแบบกิจกรรม การวัดผล การเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้การดำรงชีวิตในชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตได้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (การเรียนการสอนแบบ Active Learning) Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ วันที่ 19 มกราคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแนวทาง OBE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแนวทาง OBE Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 ณ.ห้องประชุมชนารัตน์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาลัยวลัยนอร์ทเทิร์นได้ให้บริการรับใช้สังคม ชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และถ่ายทอดงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ผู้ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในการปฏิบัติงานต่างๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้บรรจุบุคลากรใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของวิทยาลัยแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน แนวทางการบริหาร การพัฒนาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิ สวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการที่จะส่งเสริมให้ บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่วิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ในการนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงได้จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป วัตถุประสงค์1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยและได้รับรู้ถึงแนวทางในขับเคลื่อนและเป้าหมายของวิทยาลัย2.

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2566 Read More »

การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning)

การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning) และการเรียนรู้โดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง (On the job learning) ดังนั้นคณาจารย์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าจะนำเทคนิค PDCA และให้ลงมือปฏิบัติจริงไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อมาในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลการนำเทคนิคด้านการเรียนการสอนที่คณาจารย์สนใจนำไปปรับใช้ พบว่าโดยส่วนใหญ่มีการนำเทคนิค PDCA ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีการวางแผนการจัดโครงการ กิจกรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

การเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem based learning) Read More »

เรื่อง เทคนิคการการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนนอกวิทยาลัย ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย เรื่องเทคนิคการการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน

เรื่อง เทคนิคการการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน Read More »

โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

ครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565ณ ห้องจันผา โรงแรมตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
Read More »