การจัดการความรู้ Knowledge Management

โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

ครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
ในระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565
ณ ห้องจันผา โรงแรมตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก