การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 /2566 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) : วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนแบบความร่วมมือ (Cooperative learning) โดย ดร.รุจิระชัย เมืองแก้ว ประเด็นที่ 2 การเรียนการสอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)                   โดย ดร.นฤมล  เอกธรรมสุทธิ์ สมาชิก 1. ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ 2. ผศ.ดร.จินตนา    ลี้ละไกรวรรณ 3. อาจารย์สุพิมล  ขอผล 4. อาจารย์พรทิพย์    ธรรมวงศ์ 5. อาจารย์อุทัยวรรณ    หมีไพรพฤกษ์ 6. อาจารย์ภิชญาดา  สิริยาวณิช 7. อาจารย์วรางคณา […]

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) Read More »