การจัดการความรู้ Knowledge Management

เอกสารประกอบ

สรุปเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในตามแบบการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน

สรุปเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในตามแบบการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน Read More »

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร Read More »

แบบตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Read More »

ตารางความสัมพันธ์ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร IQA และ AUN

ตารางความสัมพันธ์ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร IQA และ AUN Read More »

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 /2566 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) : วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนแบบความร่วมมือ (Cooperative learning) โดย ดร.รุจิระชัย เมืองแก้ว ประเด็นที่ 2 การเรียนการสอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)                   โดย ดร.นฤมล  เอกธรรมสุทธิ์ สมาชิก 1. ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ 2. ผศ.ดร.จินตนา    ลี้ละไกรวรรณ 3. อาจารย์สุพิมล  ขอผล 4. อาจารย์พรทิพย์    ธรรมวงศ์ 5. อาจารย์อุทัยวรรณ    หมีไพรพฤกษ์ 6. อาจารย์ภิชญาดา  สิริยาวณิช 7. อาจารย์วรางคณา

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) Read More »

โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

ครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565ณ ห้องจันผา โรงแรมตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
Read More »

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ

การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ Read More »

แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศีกษาใหม่ (2562)

แนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศีกษาใหม่ (2562) Read More »