การจัดการความรู้ Knowledge Management

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (การเรียนการสอนแบบ Active Learning)

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (การเรียนการสอนแบบ Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา เป็นต้น หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ” เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกแบบกิจกรรม การวัดผล การเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้การดำรงชีวิตในชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคตได้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน (การเรียนการสอนแบบ Active Learning) Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ วันที่ 19 มกราคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรตาม OBE เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแนวทาง OBE

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเอกสารตามมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแนวทาง OBE Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติกรประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฏหมายลักษณะประกันภัย จามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชากฏหมายลักษณะประกันภัย จามหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น Read More »

สรุปเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในตามแบบการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน

สรุปเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายในตามแบบการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน Read More »

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร

ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร Read More »

แบบตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Read More »

ตารางความสัมพันธ์ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร IQA และ AUN

ตารางความสัมพันธ์ ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร IQA และ AUN Read More »