การจัดการความรู้ Knowledge Management

แบบประเมิน

แบบตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แบบตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Read More »

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 /2566 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) : วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนแบบความร่วมมือ (Cooperative learning) โดย ดร.รุจิระชัย เมืองแก้ว ประเด็นที่ 2 การเรียนการสอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)                   โดย ดร.นฤมล  เอกธรรมสุทธิ์ สมาชิก 1. ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ 2. ผศ.ดร.จินตนา    ลี้ละไกรวรรณ 3. อาจารย์สุพิมล  ขอผล 4. อาจารย์พรทิพย์    ธรรมวงศ์ 5. อาจารย์อุทัยวรรณ    หมีไพรพฤกษ์ 6. อาจารย์ภิชญาดา  สิริยาวณิช 7. อาจารย์วรางคณา

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) Read More »

แบบประเมินการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ. 2563-2568”

แบบประเมินการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ. 2563-2568” Read More »

ผลการประเมินการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ. 2563-2568”

ผลการประเมินการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พ.ศ. 2563-2568” Read More »