การจัดการความรู้ Knowledge Management

เรื่อง เทคนิคการการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนนอกวิทยาลัย ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย เรื่องเทคนิคการการเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงใจแหล่งทุน