การจัดการความรู้ Knowledge Management

รูปภาพการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ“การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid ผ่านระบบ Google Meet”