การจัดการความรู้ Knowledge Management

รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4/2562