การจัดการความรู้ Knowledge Management

รายงานการประชุม

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning)

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1 /2566 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) : วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-11.00 น. ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอนแบบความร่วมมือ (Cooperative learning) โดย ดร.รุจิระชัย เมืองแก้ว ประเด็นที่ 2 การเรียนการสอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)                   โดย ดร.นฤมล  เอกธรรมสุทธิ์ สมาชิก 1. ผศ.ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ 2. ผศ.ดร.จินตนา    ลี้ละไกรวรรณ 3. อาจารย์สุพิมล  ขอผล 4. อาจารย์พรทิพย์    ธรรมวงศ์ 5. อาจารย์อุทัยวรรณ    หมีไพรพฤกษ์ 6. อาจารย์ภิชญาดา  สิริยาวณิช 7. อาจารย์วรางคณา […]

การเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) Read More »

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2566 ณ.ห้องประชุมชนารัตน์ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาลัยวลัยนอร์ทเทิร์นได้ให้บริการรับใช้สังคม ชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และถ่ายทอดงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ผู้ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในการปฏิบัติงานต่างๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้บรรจุบุคลากรใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของวิทยาลัยแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน แนวทางการบริหาร การพัฒนาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิ สวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการที่จะส่งเสริมให้ บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่วิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ในการนี้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงได้จัดการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป วัตถุประสงค์1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัยและได้รับรู้ถึงแนวทางในขับเคลื่อนและเป้าหมายของวิทยาลัย2.

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2566 Read More »

โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

ครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2565ณ ห้องจันผา โรงแรมตากอันดามัน แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โครงการบริการวิชา โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
กิจกรรมการประชุมให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
Read More »

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564

แผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 4/2562 Read More »